Hotline: 011-32363754

Tarikh : 2 Sept 2016

Masa : 2pm hingga 5pm

Lokasi : MBH Shah Alam, Seksyen 15